ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
16249
page-template-default,page,page-id-16249,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την εταιρεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, o σεβασμός και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Εταιρεία προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συναλλάσσονται ή συνεργάζονται μαζί μας.
Η Εταιρεία δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνουμε δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

 

Ι. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 είναι η εταιρεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, η οποία εδρεύει στη Μεγαλόπολη, οδός Ανδριοπούλου 53, email: info@dimopoylosate.gr , τηλ: +30 27910 25383.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνιση αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα: Λυμπεροπούλου Παναγιώτα, email: plymperopoulou@dimopoylosate.gr, τηλ: +30 27910 25383.

 

ΙΙ. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε – Τρόπος συλλογής

Κατά την άσκηση της δραστηριότητας της, η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών ή υποψηφίων πελατών και συνεργατών μας:

Στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., αριθμός δελτίου ταυτότητας)

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας, email, διεύθυνση αλληλογραφίας)

Δεδομένα αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, υπογραφή) που περιέχονται σε φόρμες διαδικασιών

Στοιχεία οικονομικών συναλλαγών (όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και άλλων μέσων και τρόπων πληρωμής)

Δεδομένα που αφορούν στην εκπαίδευση/κατάρτιση, προϋπηρεσία, τίτλους σπουδών και στοιχεία βιογραφικού υποψηφίων εργαζομένων

Δεδομένα εικόνας και τοποθεσίας στα συγκεκριμένα και σημασμένα σημεία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, τα οποία παρακολουθούνται δια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Τα ανωτέρω προσωπικά συλλέγονται απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω φυσικής επικοινωνίας με τους εκπροσώπους μας, είτε στα γραφεία μας, είτε με μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας κλπ).

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, μέσα από την ιστοσελίδα μας www.dimopoylosate.gr, μέσω της φόρμας επικοινωνίας υπό την ενότητα “Επικοινωνία”, όπου το υποκείμενο καταχωρεί τα δεδομένα του για σκοπούς επικοινωνίας με την Εταιρεία μας για οποιοδήποτε αίτημα του.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τους πελάτες και συνεργάτες μας, η Εταιρεία μας ενδέχεται να έλθει σε επαφή με προσωπικά δεδομένα προσώπων, τα οποία συνδέονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο με αυτούς, τα οποία είτε κοινοποιούνται στην Εταιρεία από αυτούς, είτε συλλέγονται από την ίδια Εταιρεία απευθείας από τα ανωτέρω πρόσωπα. Τα ανωτέρω δεδομένα η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί και να χρησιμοποιεί μόνο στο πλαίσιο και για τις ανάγκες της συνεργασίας με τους πελάτες και συνεργάτες μας και σύμφωνα με τις οδηγίες – εντολές των πελατών και συνεργατών μας.
Τέλος, δεδομένα εικόνας και τοποθεσίας συλλέγονται μέσω κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και καμερών ασφαλείας.
Μόνο κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να συλλέγουμε δεδομένα υποκειμένων από άλλες πηγές. Σε τέτοιες περιπτώσεις το υποκείμενο θα λαμβάνει ειδική προς τούτο ενημέρωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να έχετε παράσχει τα δεδομένα σας στο παρελθόν, στο πλαίσιο προγενέστερης συνεργασίας ή σχέσης με την Εταιρεία.

 

ΙΙΙ. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την εκτέλεση της συνεργασίας μας με τους πελάτες και συνεργάτες μας, για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών και εν γένει τη δραστηριότητα και τη λειτουργία μας.
Τμήμα των δεδομένων αυτών συλλέγεται και χρησιμοποιείται προκειμένου η Εταιρεία μας να ανταποκρίνεται στις νομικές υποχρεώσεις της έναντι των δημοσίων αρχών (φορολογική, ασφαλιστική, νομοθεσία κλπ).
Επίσης η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων λαμβάνει χώρα και για κρίσιμες λειτουργίες της επιχείρησης μας όπως η πιστωτική της πολιτική, η διεκδίκηση τυχόν επισφαλειών πελατών και η ενημέρωση για την ορθή τήρηση των λογιστικών μας αρχείων.
Τέλος, μέρος των δεδομένων σας τυγχάνουν των απαραίτητων πράξεων επεξεργασίας από τα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας για την υλοποίηση και διαχείριση πολιτικών ασφαλείας εγκαταστάσεων, δικτύων, δεδομένων και προσωπικού της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που αναζητηθούν εκ μέρους μας πρόσθετες προαιρετικές πληροφορίες θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

 

IV. Νομική βάση της επεξεργασίας
Στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών, οι νομικές βάσεις συλλογής και επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων σας είναι κατά περίπτωση κατηγορίας δεδομένων, οι ακόλουθες:

επεξεργασία που αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας ή ενόψει της σύναψης σύμβασης μαζί σας.

επεξεργασία σε εκτέλεση εννόμου καθήκοντος - υποχρέωσης, όπως ενδεικτικά οι νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία, ή για την άσκηση εννόμων δικαιωμάτων μας.

κατηγορίες δεδομένων σας τυγχάνουν μόνο της απολύτως απαραίτητης επεξεργασίας για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας, την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας μας, την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών μας και την προστασία της ασφάλειας της Εταιρείας μας και του δημοσίου συμφέροντος.

η συγκατάθεσή σας στην περίπτωση των προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας μας. Σε μία τέτοια περίπτωση θα έχετε πάντοτε την δυνατότητα να ανακαλέσετε άμεσα, εύκολα και ανέξοδα την συγκατάθεσή σας, με αποτέλεσμα να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε αποστολή τέτοιου υλικού

V. Σε ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Η Εταιρεία μας δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για σκοπούς νόμιμης εκπλήρωσης επαγγελματικών και επιχειρηματικών αναγκών μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς τους πελάτες και συνεργάτες μας ή αν αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο (εργατική, ασφαλιστική, φορολογική νομοθεσία) ή δικαστική απόφαση ή υπάρχει προς τούτο ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα δεδομένα των πελατών και συνεργατών μας τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο όσων ορίζονται στην παρούσα, από τμήματα και εργαζόμενους της Εταιρείας μας που είναι αρμόδια για την σύναψη, την εκτέλεση και τη διαχείριση των συμβατικών εμπορικών μας σχέσεων, όπως και από τυχόν συνεργάτες μας για τους ίδιους λόγους. Ομοίως ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από τα άλλα τμήματα της Εταιρείας στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας μας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από τον νόμο καθώς και να κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα – εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας μας (π.χ. λογιστές, νομικούς συμβούλους, τεχνικούς ασφαλείας) που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας.
Επίσης, τα δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας ή άλλων υποχρεώσεων και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, σε Τραπεζικά Ιδρύματα, ή σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρίες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρίες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής. Σε κάθε περίπτωση που η διαβίβαση δεδομένων καθίσταται απαραίτητη, η Εταιρεία μας φροντίζει να διαβιβάζει σε τρίτα μέρη, εφόσον και μόνο αυτά ανταποκρίνονται σε υψηλά επίπεδα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων και παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και δεσμεύσεις για την προστασία τους.

Τέλος, ενδέχεται να γνωστοποιούμε δεδομένα σε δημόσιες αρχές πάσης φύσεως (δημόσιες υπηρεσίες, φορολογικές αρχές, ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ.) ή σε δικαστικές ή ανεξάρτητες αρχές, εισαγγελικές αρχές ή ανακριτικά όργανα, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται ή απαιτείται από την νομοθεσία ή κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

 

VI. Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο ακριβής χρόνος διατήρησης κάθε κατηγορίας δεδομένων συνδέεται: (α) με τον απαραίτητο χρόνο, στα εύλογα εμπορικά και επιχειρησιακά πλαίσια για την εκπλήρωση των συμβατικών και εμπορικών μας υποχρεώσεων (β) με τυχόν κάθε φορά σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις για την διατήρηση δεδομένων, όπως ενδεικτικά ισχύει στην τήρηση των λογιστικών και φορολογικών αρχείων της Εταιρείας ή των δεδομένων που απευθύνονται σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (γ) με την διάρκεια της εμπορικής ή συμβατικής σχέσης μας με πελάτες ή συνεργάτες μας (δ) με την τυχόν αναγκαιότητα διατήρησης στοιχείων για την προάσπιση εννόμων συμφερόντων μας, απόδειξη συμμόρφωσης, υπεράσπιση έναντι αξιώσεων και την δικαστική επιδίωξη αξιώσεών μας (ε) εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου ο χρόνος διατήρησης καθορίζεται από το χρόνο διατήρησης της συγκατάθεσης αυτής.

 

VII. Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων, την ασφαλή επεξεργασία τους και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους καθώς και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας.
Η επεξεργασία των δεδομένων από την Εταιρεία μας διεξάγεται μόνο με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, με αξιολόγηση των κινδύνων και της πιθανότητας επέλευσής τους και τα αποτελέσματα αυτών στα υποκείμενα των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό φροντίζουμε η επεξεργασία να διεξάγεται αποκλειστικά από εντεταλμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα προστασίας. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους τυχόν συνεργάτες μας, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλακούν στην διαδικασία.

 

VIII. Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τους προβλεπόμενους εκεί περιορισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να έχετε ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό λαμβάνετε γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παράλληλα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατόπιν αιτήματός σας.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας, τα οποία τηρούνται στα πλαίσια της παρούσας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας. Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και τελεί υπό τους περιορισμούς του νόμου. Ενδέχεται να έχουμε νόμιμους λόγους να μην ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο αίτημα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσει η περαιτέρω επεξεργασία τους και απλώς να διατηρηθούν τα δεδομένα σας από την Εταιρεία μας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια δυνατότητα σας απονέμεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Εταιρεία ενδέχεται να μην έχει υποχρεώσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε συγκεκριμένη μορφή και να ζητάτε την μεταβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται στον νόμο για την εκάστοτε διενεργούμενη επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός των περιορισμών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ομοίως το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και ενδέχεται η Εταιρεία να έχει βάσιμους λόγους να αρνηθεί την ικανοποίησή του.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον μία επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε άμεσα, εύκολα και ανέξοδα την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για την συνέχιση της επεξεργασίας αυτής. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία (email: info@dimopoylosate.gr, τηλ: +30 27910 25383), ώστε να σας παρασχεθεί κάθε περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε.

 

Εφόσον η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων οποτεδήποτε και ανέξοδα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στo info@dimopoylosate.gr ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την εταιρεία (τηλ: +30 27910 25383). Σε περίπτωση ανάκλησης της συναίνεσης σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά και θα πάψει κάθε πράξη επεξεργασίας, κατά το μέρος που αφορά δεδομένα σας για τα οποία η επεξεργασία λαμβάνει χώρα δυνάμει της συγκατάθεσης σας. Διευκρινίζεται εκ νέου ότι αυτό δεν αφορά και δεν επηρεάζει την επεξεργασία δεδομένων σας που λαμβάνει χώρα δυνάμει άλλης νόμιμης βάσης επεξεργασίας.

 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα, εφόσον κρίνετε ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων σας, να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς και οποτεδήποτε την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να αντανακλά εκάστοτε αλλαγές αναφορικά με τις υφιστάμενες σχετικές πολιτικές και πρακτικές μας. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας, προκειμένου να ενημερώνεστε άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.