ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ATE - Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία
16255
page-template-default,page,page-id-16255,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας της, υιοθετώντας ειδικές περιβαλλοντικές οδηγίες και διαδικασίες, που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενστερνιζόμενη πλήρως την εταιρική φιλοσοφία, εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 και έχει υιοθετήσει μια προληπτική προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος, αναθεωρώντας συνεχώς προς το καλύτερο τους στόχους και τους σκοπούς της στρατηγικής της.

 

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας βασίζεται στις εξής αρχές:

Μείωση των ποσοτήτων αλλά και της επικινδυνότητας των παραγόμενων αποβλήτων.

Συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων.

Ασφαλής χειρισμός και απόρριψη των επικίνδυνα παραγόμενων αποβλήτων.

Βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων.

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών.

Ενημέρωση του προσωπικού για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας

Εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος.

O υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συνεργασία με την διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες διαδικασίες του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.